Ukom hakda

Garaşsyzlygy saklamakHowpsuzlygy ýokarlandyrmak

“Ukom” -yň garaşsyz durmuş gurallary we garry kömekçi önümleri garaşsyzlygy saklamaga we howpsuzlygy ýokarlandyrmaga kömek edýär, şol bir wagtyň özünde terbiýeçileriň gündelik iş ýüküni azaldýar.

Önümlerimiz ýaşy, heläkçiligi ýa-da maýyplygy sebäpli hereket kynçylyklaryndan ejir çekýänlere garaşsyzlygyny saklamaga we öýde ýeke bolanda howpsuzlygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär.

ÖNÜMLER

SORAG

ÖNÜMLER

 • Hajathana göterilmegi

  “Ukom” hajathana lifti, öý we saglyk öýleri üçin iň ygtybarly we ygtybarly hajathana liftidir.300 funt sterlinge çenli göterijilik ukyby bilen bu liftler islendik ululykdaky ulanyjyny diýen ýaly ýerleşdirip biler.Garaşsyzlygy dikeltmäge, durmuş derejesini ýokarlandyrmaga we rahatlykdan lezzet almaga kömek edýär.
  Hajathana göterilmegi
 • Düzülip bilinýän tigirli oturgyç

  Elýeterli lýubo, iň gowy arassaçylyk we garaşsyzlyk derejesine ýetmek isleýänler üçin ajaýyp.Adaty suwa düşülýän ýerlere ýetmekde köplenç kynçylyk çekýän çagalar, şeýle hem orta ýaşly we garry adamlar we fiziki taýdan kemis adamlar üçin ajaýyp.Suwa düşürijini her kim rahat ulanyp biler ýaly dürli belentliklere sazlap bolýar.
  Düzülip bilinýän tigirli oturgyç
 • Oturgyç kömek

  Oturýan ýerinden turmak üçin biraz kömege mätäç adam üçin oturgyç kömekçi lifti ajaýyp.35 ° göteriji radian we sazlap bolýan lift bilen islendik sahnada ulanylyp bilner.Garry, göwreli, maýyp ýa-da ýaralanan bolsaňyz, oturgyç kömekçi lifti aňsatlyk bilen turmaga kömek edip biler.
  Oturgyç kömek
 • Öý ulanyjy

  Islendik hajathana birnäçe minutda gurnap boljak aňsat hajathana lifti.

  Hajathana göterijisi, islendik hajathana birnäçe minutda gurnalyp bilinjek aňsat gural.Nerw-damar ýagdaýyndan, agyr artritden ejir çekýänler ýa-da öýlerinde sag-aman garramak isleýän garrylar üçin ajaýyp.

  Öý ulanyjy
 • Durmuş hyzmatlary

  Hajathana hassalaryna kömek etmek üçin terbiýeçiler üçin has aňsat we ygtybarly etmek.

  Hajathana göterijisini geçirmek çözgütleri, ýykylmak howpuny azaltmak we näsaglary götermek zerurlygyny aradan aýyrmak arkaly ideg edýänleri we hassalaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrýar.Bu enjam ýatylýan ýerde ýa-da hammamda işleýär, bu hajathana hassalaryna kömek etmek üçin ideg edýänlere has aňsat we ygtybarly edýär.

  Durmuş hyzmatlary
 • Hünär bejergileri

  Maýyplara öz şertlerinde ýaşamak azatlygy bermek.

  Hajathana göterilmegi maýyplara garaşsyzlygyny saklamaga kömek etmek isleýän hünärmen lukmanlar üçin möhüm guraldyr.Hajathana göterilmegi bu adamlara hajathana özbaşdak ulanmaga kömek edýär, şonuň üçin çärelere gatnaşmaga we öz şertleri bilen ýaşamaga dowam edip biler.

  Hünär bejergileri

Adamlara näme diýýär

 • Robin
  Robin
  “Ukom Tualet Lift” ajaýyp täzelik bolup, adaty hajathana bilen baglanyşykly bolanlaryň heläkçiligini başdan geçirer
 • Paul
  Paul
  “Ukom” hajathana lifti müşderilerimiz we dilerlerimiz üçin meşhur saýlawdyr.Angliýada satylan beýleki liftlerden has oňat, döwrebap görnüşi bar.Ulanylyşynyň aňsatdygyny görkezmek üçin köp sanly demonstrasiýa gurarys.
 • Alan
  Alan
  “Ukom” hajathana göterijisi, durmuşy üýtgedýän önüm, ejemiň özüni hajathana alyp gitmek we öýünde has uzak durmak ukybyny dikeltdi.Ajaýyp önüm üçin sag boluň!
 • Mirella
  Mirella
  Bu önümi dyz agyrysyndan ejir çekýänlere maslahat bererin.Vanna kömegi üçin iň halanýan çözgüdim boldy.Müşderi hyzmaty meniň bilen işleşmäge gaty düşünýär we isleýär.Sag boluň!
 • Kapri
  Kapri
  Mundan beýläk hajathana edenimde tutawaç gerek däl we hajathana göterijiniň burçuny isleýşim ýaly sazlap bilerin.Sargytym gutaranam bolsa, müşderi hyzmaty henizem meniň işimi yzarlaýar we maňa köp maslahat berýär, men hakykatdanam minnetdar.